Divorț la notar: cât durează și cum se desfășoară

Divorț la notar: cât durează și cum se desfășoară

Ana Maria Munteanu, redactor sef Divahair.ro

În fața legii, căsătoria este un contract care, ca orice alt contract, poate înceta în urma unei decizii judecătorești sau prin încheierea unui act la Oficiul Stării Civile ori la notar. Pentru cea din urmă situație, există doar o condiție - acordul părților.

Cuplu care semneaza acte de divort

În legislaţia din România, divorţul la notar este de dată mai recentă, dar a ajuns repede să fie preferat celui pe cale judecătorească, deoarece:

- durează mai puţin (30 de zile)
- este mai ieftin decât cel în instanță
- procedura nefiind publică, se asigură confidenţialitatea vieții private a părților
- se poate realiza și în cazul în care în familie există copii minori
- nu dă naștere unor traume suplimentare, mai ales pentru copiii minori

Atribuțiile notarului în cazul divorțului prin acord amiabil

În baza art. 375 din Noul Cod Civil, notarul public este abilitat:

- să constate divorțul prin acordul soţilor 
- să elibereze certificatul de divorţ (inclusiv în cazul în care există copii minori, fie ei născuţi din căsătorie, din afara ei sau adoptaţi)

Procedura divorţului la notar se declanșează odată cu depunerea cererii de divorţ, care este înregistrată de biroul notarial. Cererea de divorț diferă în funcţie de existenţa sau nu a copiilor minori. De asemenea, cererea de divorţ poate fi depusă la biroul notarial printr-un mandatar - împuternicit cu procură autentică notarială. Procura se poate obține de la orice notar public din România sau, când persoana se află în străinătate, de la consulatul României din țara respectivă. Pot fi reprezentați prin procură atât ambii soți, cât și numai unul dintre ei. Totodată, unul dintre soți îl poate reprezenta pe celălalt prin procură, dar numai la depunerea actelor. Mandatarului nu i se va elibera certificatul de divorţ după trecerea termenului de 30 de zile, acesta putând fi înmânat numai celor doi soți care divorțează.

Competența solutionării cererii de divorț aparține notarului public de la locul încheierii căsătoriei sau notarului public de la ultima locuință comună a soților care divorțează.

Divorțul la notar când nu există copii minori

Actele necesare pentru divorţul la notar când nu există copii minori:

- actele de identitate ale celor doi soţi (în original)
- certificatele de naştere (în original sau copie legalizată)
- certificatul de căsătorie (în original)
- o declarație notarială privind ultima locuință comună

Cum se desfășoară divorțul la notar al soților fără copii minori

Atunci când cei doi soți care doresc să divorțeze nu au copii minori, notarul public:

- înregistrează cererea de divorţ (pe care cei doi soți trebuie să o depună personal sau prin reprezentantul lor împuternicit cu procură notarială autentică)
- le acordă soţilor un termen de gândire de 30 de zile
- după cele 30 de zile, dacă cei doi soți rămân la hotărârea de a divorţa, se prezintă personal la notar (dacă este vorba despre persoane care nu cunosc limba română, este necesară prezența unui traducător autorizat de Ministerul Justiției), iar notarul face verificările de rigoare pentru a se asigura că:

• sunt prezenţi ambii soţi
• amândoi soții doresc în continuare desfacerea căsătoriei
• ambii soți sunt de acord cu numele pe care îl vor purta după încheierea divorțului
• soții își menţin alte eventuale declaraţii făcute la depunerea cererii de divorț
• amândoi soții își pot exprima consimţământul în mod liber şi neviciat
• niciunul dintre soți nu este pus sub interdicţie

În final, notarul public le eliberează celor doi foști soți certificatul de divorţ, fără să facă vreo mențiune privind culpa părților, și va transmite un exemplar original al certificatului la primăria localităţii unde s-a încheiat căsătoria sau s-a transcris certificatul de căsătorie, iar un alt exemplar, Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti sau, după caz, direcţiei judeţene de evidenţă a persoanelor în a cărei circumscripţie se află localitatea unde s-a oficiat căsătoria sau s-a transcris certificatul de căsătorie, pentru a se face mențiunea respectivă în actul de căsătorie.

Câteva precizări necesare:

- odată stabilit termenul, acesta nu mai poate fi schimbat
- dacă după 30 de zile soţii nu se prezintă la notar, cererea de divorţ este respinsă; singura soluţie pentru a divorța, într-o asemenea situație, este aceea de a depune o nouă cerere (cu plata taxelor aferente)
- la încheierea divorțului, soţii trebuie să se înţeleagă asupra numelui pe care îl va purta fiecare dintre ei după divorţ
- dacă unul dintre soți trebuie să își modifice numele după divorț, acesta are obligația legală să solicite schimbarea actului de identitate în termen de 15 zile
- în cazul în care soții nu se înțeleg asupra numelui de familie pe care să îl poarte după divorț, notarul public emite o dispoziție de respingere a cererii de divorț și îi îndrumă pe soți să se adreseze instanței de judecată
- împotriva refuzului notarului public nu există cale de atac, soții fiind obligați să adreseze cererea de divorț instanței judecătorești
- pentru repararea prejudiciului adus soților printr-un refuz abuziv al unui notar public de a constata desfacerea căsătoriei prin acord amiabil și de a emite certificatul de divorț, oricare dintre soți se poate adresa, pe cale separată, instanței competente
- soluționarea cererilor privind alte efecte ale divorțului asupra cărora soții nu se înțeleg este de competența instanței judecătorești
- nu este obligatorie o înțelegere prealabilă cu privire la bunurile comune ale soților și la felul în care se împart ele; aceste probleme patrimoniale se pot rezolva fie în timpul divorțului, fie după aceea, printr-un partaj voluntar sau prin instanța de judecată; dacă soții sunt de acord cu desfacerea căsătoriei și celelalte aspecte de mai sus, lipsa unui asemenea acord nu are nicio relevanță în pronunțarea divorțului la notar
- datele privitoare la părțile aflate în divorț la notar sunt confidențiale

Dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile necesare, notarul public redactează încheierea de admitere a cererii de divorț - prin care constată desfacerea căsătoriei şi dispune eliberarea certificatului de divorţ. Încheierea este semnată de cei doi foști soți, de notarul public și, dacă este cazul, de interpret. Fiecare dintre părți va primi câte un exemplar al certificatului de divorț.

Redactarea şi semnarea de toate părţile a încheierii finale, obţinerea numărului certificatului de divorț, redactarea și eliberarea acestuia au loc în aceeaşi zi, respectiv la încheierea termenului de 30 de zile acordat de notar când a fost depusă cererea de divorț. Astfel, soții se vor prezenta doar de două ori la biroul notariat (sau doar o singură dată, în cazul celor care depun cererea de divorț prin mandatar împuternicit cu procură specială).

În cazul divorțului la notarul public, căsătoria este considerată desfacută la data eliberării certificatului de divorț.

De menționat, de asemenea, că există și posibilitatea eliberării, la cerere, a unui certificat european de divorț, Acesta este valabil în toate țările semnatare ale Regulamentului UE nr. 1259/2010, respectiv: Austria, Belgia, Bulgaria, Franţa, Germania, Italia, Letonia, Luxemburg, Malta, Portugalia, Slovenia, Spania și Ungaria.

Costurile divorțului la notar pentru soții fără copii minori

Onorariul minim perceput pentru soluţionarea cererii de divorţ prin acordul soţilor la notariat este prevăzut de Anexa nr. 1 pct. 28 din Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 46/C/2011 privind tarifele de onorarii minimale pentru serviciile prestate de notarii publici.

Totalul taxelor pentru divorțul prin acord al soților fără copii minori este de 675 de lei (inclusiv TVA de 19%).

Aceste taxe reprezintă:

- onorariul notarial pentru divorţul prin acord: 500 de lei
- tariful de înregistrare a cererii de divorț în Registrul Național al Cererilor de Divorț: 50 de lei
- copia legalizată a certificatului de naștere pentru fiecare soț și a certificatului de căsătorie (6 lei/buc. x 3 buc.): 18 lei

Taxele indicate mai sus se achită integral la depunerea cererii de divorț și, potrivit legii, în caz de răzgândire, nu vor fi returnate.

Divorțul la notar în cazul soților cu copii minori

În cazul în care există copii minori din căsătorie, adoptați sau din afara căsătoriei (respectiv copiii celor doi soți rezultați din conviețuirea lor dinaintea încheierii căsătoriei, nu și copiii pe care oricare dintre soți i-a avut din alte relații), aceştia trebuie:

- la depunerea cererii de divorț, să prezinte la notar (pe lângă certificatele lor de naştere, cărţile de identitate, certificatul de căsătorie - toate în original - și o declarație notarială privind ultima locuință comună) şi certificatele de naştere ale copiilor, în original
- să stabilească modalitățile de exercitare a autorității părintești în comun (singura pe care o permite legea în cazul divorțului prin acord la notar)
- să se pună de acord şi asupra părintelui în îngrijirea căruia vor rămâne minorii
- să stabilească domiciliul fiecărui copil (conform art. 400 din Codul Civil, copilul poate locui doar la unul dintre părinţi); dacă din căsătorie au rezultat mai mulți minori, este posibil ca locuința acestora să fie stabilită diferit - la fiecare dintre părinți. De exemplu, în cazul căsătoriei din care au rezultat doi minori, este posibil ca un copil să locuiască la mamă, iar celălalt, la tată. În acest caz, se vor efectua două anchete sociale.
- să hotărască modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele care pleacă și fiecare copil
- să stabilească un program de vizitare pentru părintele care nu rămâne cu copiii
- să stabilească cuantumul cheltuielilor de creștere și educare pentru fiecare copil la care se obligă părintele care nu va rămâne cu minorii

Toate aceste aspecte vor fi consemnate în cererea de divorţ.

Fiind vorba despre un divorț între soți care au copii, de îndată ce primește cererea de divorț, notarul va sesiza autoritatea tutelară a primăriei de la locul în care domiciliază copiii, în vederea efectuării unei anchete psiho-sociale. Pe parcursul termenului de 30 de zile, în urma anchetei, serviciul de asistenţă comunitară va trebui să întocmească un raport, care va fi comunicat notarului public. Efectuarea anchetei psiho-sociale este obligatorie și gratuită, la sesizarea notarului public, indiferent de vârsta minorului, la adresa unde soții au stabilit cu acordul părților că va locui copilul (locuința poate fi și închiriată).

După cele 30 de zile, soţii vor veni personal la biroul notarial, vor încheia şi o convenţie privitoare la minori (în care se vor descrie toate aspectele enunţate mai sus), pe care notarul public o va autentifica și care va fi menţionată în certificatul de divorţ. Apoi, foștilor soți li se va elibera certificatul de divorţ, fiindu-le înmânată fiecăruia câte o copie a acestuia.

Orice modificare față de cele convenite inițial cu privire la domiciliul, programul de vizitare sau la cuantumul obligaţiei de întreţinere se va face prin act suplimentar semnat de ambele părţi.

În cazul divorțului cu copii minori, termenul pe care notarul îl acordă soților mai poate fi prelungit doar dacă nu a putut fi audiat minorul sau dacă nu a fost realizată ancheta psiho-socială.

De precizat, de asemenea, că în cazul divorţului la notar al soților care au copii minori:

- custodia minorilor nu poate fi decât comună – la notar, nu se poate stabili ruperea completă a relaţiilor cu unul dintre părinţi, acesta fiind un aspect de competenţa exclusivă a instanţei de judecată
- în cazul copiilor minori cu vârsta de peste 10 ani, este obligatorie şi audierea lor de către notar, în prezența ambilor părinți, iar minorii semnează, alături de părinţii lor, declaraţia consemnată de notarul public
- și în acest caz, al divorțului soților care au copii minori, dacă sunt întrunite toate condițiile prevăzute de lege, notarul public va pronunța divorțul pe loc, întocmind și eliberând certificatul de divorț, fără menționarea vinovăției vreuneia dintre părți

Costurile divorțului la notar pentru soții care au copii minori

Onorariul minim pentru soluţionarea cererii de divorţ prin acordul soţilor la notariat stabilit pentru divorțul soților cu copii minori este de 920 de lei (inclusiv TVA de 19%). Acesta include:

- onorariul notarial pentru divorţul prin acord: 700 de lei
- tariful de înregistrare a cererii de divorț în Registrul Național al Cererilor de Divorț: 50 de lei
- legalizarea copiilor certificatelor de naștere (soți și un minor) și a copiei certificatului de căsătorie (6 lei/buc. x 4 buc): 24 de lei

Taxele de mai sus se achită integral la depunerea cererii de divorț și nu mai pot fi returnate în caz de răzgândire, potrivit legii.

Convenția încheiată între părinții aflați în divorț privind chestiunile referitoare la copiii minori şi alte aspecte prezentate mai sus se taxează separat, dar nu în momentul depunerii cererii de divorț, ci la termenul de 30 de zile stabilit de notar, şi costă 60 de lei (inclusiv TVA).

La ce birou notarial se poate divorţa prin acordul amiabil al părților

Desfacerea căsătoriei prin acordul amiabil al părților și eliberarea certificatului de divorţ intră în competența notarului public de la locul căsătoriei sau de la cel al ultimei locuinţe comune a soţilor. Așadar, soţii pot divorţa atât la un notariat din localitatea unde au încheiat căsătoria, cât şi la un birou notarial din localitatea unde se află ultima locuinţă în care au convieţuit ei la momentul formulării cererii de divorț.

Situații în care notarul nu poate pronunța divorțul

Divorțul la notar nu este posibil în următoarele cazuri:

- unul dintre soți nu mai este de acord cu divorțul sau cu oricare dintre aspectele indicate mai sus – situație în care notarul recomandă părților să încerce să ajungă la o înțelegere sau, dacă nu este posibil, să depună cererea de divorț la instanța de judecată competentă
- soții nu se prezintă personal la notariat pentru ridicarea certificatului de divorț la termenul de 30 de zile de la depunerea cererii de divorț stabilit de notar
- soții s-au adresat unui birou notarial din altă localitate decât cea în care s-au căsătorit ori în cea care au avut ultimul domiciliu comun (conform cărții de identitate sau declarației pe proprie răspundere)
- dacă din raportul de anchetă psiho-socială rezultă că acordul soţilor privind exercitarea în comun a autorităţii părinteşti sau cel privind stabilirea locuinţei copiilor nu este în interesul minorilor – în acest caz, notarul public va emite o dispoziţie de respingere a cererii de divorţ şi îi va îndruma pe cei doi soţi să se adreseze instanţei de judecată pentru soluționarea divorţului
- unul dintre soți dorește custodia exclusivă a copilului minor, nu custodie comună, cum prevede legea în cazul divorțului notarial. Conform noului Cod Civil, în prezent nu mai există instituția încredințării minorului și doar în condiții absolut excepționale o instanță poate dispune custodia exclusivă a unui părinte (de pildă, dacă celălalt părinte periclitează viaţa, sănătatea sau dezvoltarea copilului prin relele tratamente aplicate acestuia, prin consum de alcool sau de droguri etc.).

Surse foto: iStock

Articolul urmator
„Exista viata dupa abuz, infidelitate si divort”. Povestea unei femei care a regasit dragostea dupa o relatie toxica
„Exista viata dupa abuz, infidelitate si divort”. Povestea unei femei care a regasit dragostea dupa o relatie toxica
Cat mai dureaza pana iti gasesti jumatatea?
Incepe quiz
Cat mai dureaza pana iti gasesti jumatatea?

Cum ti s-a parut articolul? Voteaza!

4.3 (6)

Vezi cele mai noi video-uri de pe divahair.ro

Abonează-te la newsletterul DivaHair!
Va rugam sa completati campurile necesare.